Medewerker stichting De Toegang - Specialisatie Jeugd

 • Geplaatst op:10-03-2017

Inrichting organisatie

De toegangstaken Wmo zijn per 1 januari 2017 ondergebracht in Stichting De Toegang. Op dit moment wordt de Stichting De Toegang gevormd door een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder, twee teamleiders en 6 toegangsteams bestaande uit medewerkers toegang specialisatie Wmo (2 tot 3 medewerkers per toegangsteam) en administratief ondersteuners. Vanaf 1 juli worden de taken van De Toegang uitgebreid met de toegangstaken jeugdhulp: “medewerkers toegang specialisatie jeugd” en een aantal “praktijkbegeleiders toegang specialisatie jeugd”. Na de zomer 2017 volgen de toegangstaken voor hulpmiddelen, vervoer en schulddiensterlening en in 2018 toegangstaken vanuit de participatiewet.   De medewerkers toegang, de praktijkbegeleiders en de administratief ondersteuners worden functioneel aangestuurd door de teamleiders. De medewerkers toegang werken op basis van het ‘T-shaped professional’ concept. Iedere medewerker brengt een stuk specialisme in het team, maar ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als generalist op het volledige takenpakket van het toegangsteam.  De Toegang wil professionals ontwikkelen die naast de benodigde competenties en basisattitude, verder kijken dan de standaardoplossingen en die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en handelingsmandaat op eisen. De Stichting levert (in samenwerking) een belangrijke bijdrage in de transformatie: aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking en het optimaal benutten van het netwerk van het gezin.

Taken en verantwoordelijkheden

Als specialist jeugd geef je uitvoering aan de toegangstaken voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Dat betekent dat je zowel een rol hebt in de toeleiding naar jeugdhulp als in het ondersteunen of versterken van de regie van gezinnen als dat nodig is, onder andere bij onveilige situaties. Het gaat hierbij om regie in het vrijwillig kader. In eerste instantie raadpleeg je je directe collega’s als je advies nodig hebt bij je werk op casuïstiekniveau. Moeilijke beslissingen neem je samen met je collega’s. Je kan ook gebruik maken van gespecialiseerd advies van externe organisaties. Daarnaast zijn er binnen De Toegang praktijkbegeleiders beschikbaar die een integrale kijk hebben en beschikken over wetenschappelijke en basis juridische kennis (jeugdwet, Wmo, participatiewet) en die zich diverse beleidsonderwerpen en werkprocessen van De Toegang eigen hebben gemaakt.   De toegangsteams zijn onderdeel van de reeds bestaande gebiedsnetwerken en zijn daarmee op verschillende manier mee verbonden. Inwoners met een hulpvraag aan het toegangsteam, die met informele zorg en algemene/voorliggende voorzieningen geholpen zijn, worden vanuit het gebiedsnetwerk ondersteund. Bij gebleken noodzaak tot een individuele maatwerkvoorziening zal het gebiedsnetwerk de inwoner overdragen aan het toegangsteam. Van alle wordt dus verwacht verbinding te hebben of te maken met het voorliggende veld. Ook heeft de medewerker een taak in cliëntondersteuning en draagt bij - vanuit de samenwerkingspositie in het gebiedsnetwerk – aan sociale cohesie, sociale activering en het versterken van het informele veld. 

Toeleiding naar jeugdhulp en regie in het vrijwillig kader

 • Je onderzoekt de vraag van het gezin (brede hulpvraagverduidelijking) en richt je hierbij op het hele gezin en alle leefdomeinen.
 • Je wijst het gezin op de mogelijkheid van het maken van een familiegroepsplan en ondersteunt hen hierbij indien gewenst.
 • Op basis van het onderzoek of familiegroepsplan maak je samen met het gezin een integraal plan. Je beschrijft doelen, formuleert wat nodig is en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden. Daarbij richt je je zowel op de gespecialiseerde zorg als de vrij toegankelijke zorg of inzet vanuit het informele netwerk.
 • Je monitort en evalueert of de ingezette (jeugd)hulp bijdraagt aan de gestelde doelen.
 • Je ondersteunt of versterkt de eigen regie van het gezin bij meervoudige en complexe problematiek en/of bij onveilige situaties.
 • Je herkent en duidt signalen van onveiligheid.
 • Bij situaties van onveiligheid stel je samen met het gezin, hun netwerk en betrokken professionals een veiligheidsplan op.
 • Indien nodig, dien je een verzoek tot onderzoek in bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Indien nodig, dien je een verzoek in tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp.

Toegangstaken Wmo, schulddienstverlening en participatie

Als in het gezin ook sprake is van vragen op het gebied van Wmo, schulddienstverlening of participatie, pak je deze integraal in het plan op. Daarbij maak je gebruik van de kennis en ervaring van de specialistische collega’s in je toegangsteam of andere externe specialisten.

Samenwerking

Je vormt een netwerk met andere professionals in het werkgebied die relevant zijn voor de samenwerking bij meervoudige problematiek en bij het vinden van oplossingen in de vrij toegankelijke voorzieningen en de informele netwerken.

Opleiding, competenties en persoonlijke kwaliteiten

Voor de uitbreiding van de toegangsteams met de toegangstaken jeugdhulp wordt geworven voor circa 13 fte. Hierbij krijgt een aantal medewerkers die momenteel werkzaam zijn in het CJG Emmen, voorrang in de procedure. De Stichting verdeelt de medewerkers toegang met specialisatie jeugd over de zes toegangsteams, zodanig dat de kennis van en ervaring met verschillende doelgroepen gedekt is (bijvoorbeeld LVB, verslaving, GGZ) en er voldoende praktijkervaring aanwezig is om in complexe situaties adequaat te handelen.

Je hebt

 • een afgeronde Hbo-opleiding SPH, Pedagogiek of MWD;
 • kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdhulp;
 • kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek;
 • kennis van psychiatrie, verslavings(problematiek), verstandelijk beperkingen en (seksueel) geweld;
 • kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;
 • kennis van de sociale kaart;
 • kennis, inzicht en ervaring in crisissituaties en crisisinterventies;
 • kennis en inzicht in interventies voor het verhogen van veiligheid van jeugdigen, bij voorkeur Signs of Safety.

Je bent goed in

 • het centraal zetten van de jeugdige/het gezin en hun vraag. Het is voor jou vanzelfsprekend dat het gezin expert is van haar eigen situatie. Daarbij ga je uit van de centrale vraag: wat moet gebeuren voor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind?
 • communicatie. Vooral het luisteren gaat je goed af en je maakt daarbij echt contact.
 • het ondersteunen en versterken van het gezin waar nodig. Daarbij neem je niet over, je blijft op je handen zitten.
 • het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het gezin vanuit twee kernwaarden: grenzen stellen (normatief, de wet) en met begrip voor het feit dat de gezinsleden ondersteuning nodig hebben (empathie). Ook bij situaties van onveiligheid stel je grenzen zonder daarbij de aansluiting met het gezin te verliezen.
 • het anders denken en kijken bij het vinden van oplossingen (out-of-the-box).
 • het overbruggen van belangentegenstellingen. Je overziet het grotere geheel en begrijpt de verschillende belangen op verschillende niveaus.
 • het duiden en oppakken van signalen van onveiligheid.

Verder

 • ben je doortastend en durf je beslissingen te nemen;
 • ben je een netwerker en verbinder pur sang;
 • vind je het leuk en interessant om zowel vragen van lichte aard als vragen die complex zijn op te pakken en heb je de ambitie om je breed (alle leefgebieden) te ontwikkelen;
 • ben je in staat om in hectische situaties overzicht te houden en besluitvaardig op te treden;
 • pas je je makkelijk aan, aan veranderende omstandigheden;
 • deel je makkelijk kennis en vaardigheden met het team;
 • kun je kernachtig rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • vind je het leuk om bij te dragen aan de (nieuwe) ontwikkelingen van De Toegang en om de transformatie van de jeugdhulp/het sociaal domein verder vorm te geven.

Aanbod

We hanteren de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De functie is gewaardeerd op schaal 9. Je krijgt per 1 juli een arbeidsovereenkomst bij Stichting De Toegang voor bepaalde tijd van een jaar met de intentie om daarna over te gaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Procedure

Meer informatie over Stichting De Toegang en de werkwijze van de toegangsteams kun je vinden op www.detoegangemmen.nl. Heb je vragen over de vacature, dan kun je een mail sturen met daarin je telefoonnummer naar Patricia van der Zalm p.vdzalm@detoegangemmen.nl (teamleider). Zij belt je dan terug. De procedure bestaat uit twee gesprekken na elkaar van elk een half uur. De selectiegesprekken vinden plaats op: 6, 7, 10 en 11 april tussen 9.00 en circa 18.00 uur in Dorpshuis ’t Hoefijzer (Zuidbarge), Zuidbargerstraat 94, 7812 AK Emmen. De selectie vindt plaats door een teamleider van De Toegang en drie onafhankelijke externe adviseurs. Uiterlijk 14 april krijgen de kandidaten die op gesprek zijn geweest, bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de functie. De geselecteerde kandidaten moeten er rekening mee houden dat zij in de maanden mei en juni voor een aantal dagdelen beschikbaar moeten zijn voor kennismaking en training zodat zij voldoende toegerust zijn om per 1 juli in de Stichting en de zes toegangsteams te kunnen werken.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast over het bovenstaande? Stuur dan voor zaterdag 1 april 2017 je sollicitatie met curriculum vitae in op de website www.vooruitindrenthe.nl. De werving en selectieprocedure ligt bij stichting de Toegang en dit wordt digitaal ondersteund door de Gemeente Emmen.